Kotobuki 10cm, 15cm Long Air Stone (Kotobuki) (Pump Accessories) (Diffuser)

$7.29 USD

Kotobuki 10cm, 15cm Long Air Stone (Kotobuki) (Pump Accessories) (Diffuser)

Brand: Kotobuki
Product: Air Stone K-38
Length: 10cm

Brand: Kotobuki
Product: Air Stone K-49
Length: 15cm

Product Images (click to enlarge)
  • Kotobuki 10cm, 15cm Long Air Stone (Kotobuki) (Pump Accessories) (Diffuser)

More items to consider...

>