Movie News

Twilight : Saya in Sasara (2015) Japanese movie a.k.a. Twilight Sasara Saya

Posted by Bad Panda on June 18, 2015 (0 Comments)

Director: Yoshihiro Fukagawa
Starring: Yui Aragaki, yo Oizumi, Aoi Nakamura, Rila Fukushima, Takeshi Tsuruno, Kuriko Namino, Yumiko Fujita, Masao Komatsu, Ryo Ishibashi

18th June 2015 in Hong Hong cinemas


movie trailer (English & Chinese subtitles)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>