Movie News

Ryuzo and His Seven Henchmen (2015) Directed by Takeshi Kitano a.k.a. Ryuzo to Shichinin no Kobuntachi

Posted by Bad Panda on December 03, 2015 (0 Comments)

Director: Takeshi Kitano (Outrage, Dolls)
Starring: Tatsuya Fuji, Masaomi Kondo, Akira Nakao, Toru Shinagawa, Ben Hiura, Yoshizumi Ito, Ken Yoshizawa, Akira Onodera, Ken Yasuda, Kenichi Yajima

3rd Dec 2015 in Hong Kong cinemas


movie trailer (Chinese subtitled)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>