Movie News

100 Yen Love (2015) Japanese movie a.k.a. Hyaku yen no Koi

Posted by Bad Panda on January 06, 2016 (0 Comments)

Director: Masaharu Take
Starring: Sakura Ando (Homeland), Hirofumi Arai, Shinichiro Matsuura, Miyoko Inagawa, Saori Koide, Shohei Uno, Tadashi Sakata, Yozaburo Ito, Osamu Shigematu, Toshie Negishi

7th Jan 2016 in Hong Kong cinemas


movie trailer (Chines subtitled)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>